หน้าแรก

DARASAMUTR SAKAEO NEWS

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับเลือกจากชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองเป็น #ครูดีที่ศิษย์รัก และได้รับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่าน

วันที่
|

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 โดยมีบาทหลวงสุดเจน ฝ่นเรือง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน มีการแข่งขันหลากหลายประเภท เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา ได้ออกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้างความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา

วันที่
|

ITA ONLINE

1โครงสร้างหน่วยงาน
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7ข่าวประชาสัมพันธ์
8Q&A
9social network
10แผนดำเนินงานประจำปี
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17E -Service
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน