กิจกรรม DSK Chinese dance contest 2022 การประกวดเต้นเพลงจีนร่วมสมัย ส่งเสริมเเละอนุรักษ์วัฒนธรรมจีน