กิจกรรมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วได้จัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT )นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ในการนี้ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และ คณะเข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย ตลอดจนให้กำลังใจนักเรียนที่ทำการสอบในครั้งนี้