โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว เข้ารับการตรวจประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม (Eco-School) ระดับขั้นต้น (ฺBeginner)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วโดยบาทหลวงสุดเจน ฝ่นเรือง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม (Eco – School) ระดับต้น (ฺBeginner)ในการนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้นายณัฐพล สวัสดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
และ นายณัฐพงศ์ จุลฬา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เข้ามาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมร่วมทั้งอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม การแยกขยะให้นักเรียนกับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และ นักเรียนชั้นป.๔ – ม.๓