คณะครูโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว เข้าร่วมงานการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ณ จังหวัดปราจีนบุรี