กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3