กิจกรรมลูกเสือสามัญ – สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 (3-4 ต.ค.65)