กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกห้องเรียนชั้นป.4-ป.5

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกห้องเรียน ภายในโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว อาทิเช่น การทำปุ๋ยหมัก ,สวนเศรษฐกิจพอเพียง , การทำผ้ามัดย้อม, ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5