กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกห้องเรียนชั้นป.1-ป.3

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกห้องเรียน ภายในโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว อาทิเช่น สวนเศรษฐกิจพอเพียง การทำผ้ามัดย้อม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3