DSK NEWS TEACHER’S DAY

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 โดยมีบาทหลวงสุดเจน ฝ่นเรือง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน มีการแข่งขันหลากหลายประเภท เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา ได้ออกกำลังกาย ฝึกความอดทน สร้างความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา