ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์