ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน RT (Reading Test) 100 คะแนน